Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

Seks jest zbyt ważny by uprawiać go z byle kim.
— Nicholas Sparks
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
2304 406c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiedrunk diedrunk
Reposted frombluuu bluuu
3812 a983
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viatosiaa tosiaa
8957 28e3

June 22 2015

Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viabufka bufka
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
3621 d431 500
Reposted fromgarter garter viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

June 21 2015

2805 96a0
Reposted fromdzony dzony
0669 ac0b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viablackandwhite blackandwhite
0481 ac8a
Reposted fromLittleJack LittleJack viablackandwhite blackandwhite
0523 94ff
Reposted fromLittleJack LittleJack viablackandwhite blackandwhite
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frombadblood badblood viaretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl